моудрость

моудрость
МОУДРОСТ|Ь (413), И с.
1. Мудрость, ум:

Мѹдрость съмѣренааго възнесеть главѹ ѥго. (σоφία) Изб 1076, 147; и вьсею стражею блюсти своѥ ср҃дце мѹдрость повелѣваѥть. (ἡ σоφία) КЕ XII, 68б; и иже съмѣренѹю мѹдрость сътѧжа подобьнъ х҃сѹ ѥсть. (ταπεινοφροσύνην) СбТр XII/XIII, 60 об.; и силѹ при˫ати ѿ мл҃твы в помощь дѣлѹ. и мѹдрость раздѣлѧющю истинѹ ѿ неразѹми˫а. ПНЧ 1296, 56 об.; из устъ правьдника каплеть мѹдрость. ПрЛ XIII, 98б; и б҃иѥю помощью и своѥю мѹдростию сего прельсти (τῇ... σоφίᾳ) ГА XIII–XIV, 123г; и почюдисѧ ц(с)рь мд҃рти ѥго. и хытрости. Пр 1383, 77а; и паки мудрость плотна˫а ина˫а есть. а мудрость дх҃вна˫а жизнь и миръ. ПрЮр XIV, 52а; смѣрена˫а мдр(с)ть есть. аще любиши ѡбидѧщаго тѧ. ИларПосл XI сп. XIV, 198 об.; Нынѣ мнишьскаго ѡбраза трудолюбива˫а пчела, свою мудрость показающи, всѧ ѹдивлѧѥть КТур XII сп. XIV, 22; Кротость бо всеи мудрости м҃ти ѥсть. Там же, 105; ты... дх҃вны˫а все˫а мдр(с)ти исполнь. Мин XIV (май, 2), 16; сѣдины же суть мдр(с)ть чл҃вкомъ. МПр XIV, 6; дѣло же мудрости ѥже расъсудити. и разумѣти. ПНЧ XIV, 168а; Да не хвалитсѧ рече мудрыи мудростью своѥю. ГБ XIV, 100в; крѣпость же дɤшевна˫а мѹдрость ѥсть. (φρόνησιν) Пч к. XIV, 7 об.; Сладокъ ѥсть ѡц҃ь мɤ||дрость въ гнѣва мѣсто имыи. Мен к. XIV, 185а–б; азъ бо ре(ч) дамъ емѹ ѹста и мдр(с)ть. еиже не възмогѹть противитисѧ. СбТр к. XIV, 214; бл҃жнъ му(ж) иже ѡбрѣте мдр(с)ть. ЗЦ к. XIV, 93б; быти ему дѣлы дивну. кротку же и смирену мдр(с)тью. ЖВИ XIV–XV, 119в; слышав же кнѧзь прослави великую мудрость б҃iю ПрП XIV–XV, 120б; гдѣ мудрость книгочи˫а. СбПаис XIV/XV, 51; соломонъ мѹдрости глѹбинѹ постигъ ПКП 1406, 164а; мѹдростию возложаше вѣрѹ на лжюу. [так!] красѧшесѧ лестью паче вѣнца. ЛИ ок. 1425, 254 (1226);

| в названии библейских книг – «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова» и «Книги премудрости Соломона»:

мѹдрость ис҃сва Изб. 1076, 184; ˫ако же в мудрости соломони речено. всѧ в мѣру и число i вѣсъ повелѣ. ГБ XIV, 95б; мѹдростью

в роли нар. Искусно:

принесе же. чашю ѿ землѧ Оугорьскы˫а. мрамора багрѧна. изва˫анѹ мѹдростью чюднѹ. ЛИ ок. 1425, 282 (1260);

глѹбиною (глѹбинами) мѹдрости см. глѹбина.
2. Знания, совокупность знаний, философия:

Въображены ѹбо быша кънигы. десѧтеры и дъвоѥ. вьсѧ дрѣвьнѧ˫а жидовьскы˫а мѹдрости. (τῆς σоφίας) КЕ XII, 245б; ѳеодосии... б˫аше... дѹховьны˫а все˫а мѹдрости испълненъ ЖФП XII, 35в; аще бо поищеши въ книгахъ мдр(с)ти прилѣжно. то ѡбрѧщеши велику ползу д҃ши своеи. ЛЛ 1377, 51 об. (1037); и наѹчи и всѣи мдр(с)ти ѥгуптьстѣи. Пр XIV (6), 7в.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "моудрость" в других словарях:

  • моудростьѥ — МОУДРОСТЬ|Ѥ (1*), ˫А с. Мудрствование: тако бѣ. въ прельсти мудростьнѣ иѹстатъ. и страхъ творѧ иже во обычаѥ к немѹ противѧща˫асѧ о распрѣнѣмь мѹдростьѥмь. сихъ преисходѧ. тъщесловѧше. (διὰ σоφιστικῶν ἐννоιῶν!) ПНЧ XIV, 126а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бисьръ — БИСЬР|Ъ (56), А с. Жемчужина, жемчуг; изделие из жемчуга, украшение: дражьша бо бисьр соуть ст҃а˫а словеса. Изб 1076, 15; блоудьница... мимо идѩше... оукрашена камениѥмь драгымь. и бисъромь и златомь. ПрЛ XIII, 44б; толика твоѥ˫а [Христа] мл(с)ти …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • блюсти — БЛЮ|СТИ (28), ДОУ, ДЕТЬ гл. 1.Смотреть, следить, наблюдать: нъ блюди чадо да не богатьство и слава мира сего възврати тѩ въсп˫ать. ЖФП XII, 33г; бѣ нѣкто гробьныи та||ть. иже възгрѣба˫а мьртвьца. съвлачаше съ нихъ пърты. и сто˫а на поути блюдѩше …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • боуѥсть — БОУѤСТ|Ь (43), И с. 1.Удаль, отвага, неустрашимость: имь же чтетсѩ [жертвенной кровью] б҃гыни. и си же д҃ва. ти же бо и. малакию чтоша. и буесть почтоша. (ϑρασύτητα) ГБ XIV, 16а; аще лучитсѩ и дв҃цамъ послужити арѳемидѣ. нагы не закрывающе… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бытиѥ — БЫТИ|Ѥ (146), ˫А с. 1.Существование, жизнь: Вьсе наше ѥсть разно съ ||=анг҃лы. бытиѥ житиѥ и прѣмоудрость. Изб 1076, 230 об. 231; [еретик Фотий о боге] ни пѣрвѣiша всѣ˫а твари суща. но млада и нова. и начало бытию приѥмша. ѡ(т) плотьскаго… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • вельможа — ВЕЛЬМОЖ|А (79), Ѣ ( Ѧ) с. Знатный человек, приближенный князя или царя: Моудрость съмѣренааго възнесеть главоу ѥго: ||=и посредѣ вельможь посадить ю. (ἐν μέσῳ μεγιστάνων) Изб 1076, 147 147 об.; ˫ако оучитель правыѩ вѣры. вельможамъ твьрдоѥ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • вредити — ВРЕ|ДИТИ (53), ЖОУ, ДИТЬ гл. 1.Повреждать что л., ранить, наносить увечье кому л.: Аще кто испросить конь. до нарочита мѣста ли послеть. и ключить(с) вредити ли оумрети. и||спросьшю достоить безъ тщеты быти да творить г҃ина конѩ. ЗС 1280, 340… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»